برداشت جایزه حساب کاریری

حداقل برداشت جایزه مبلغ 50/000 تومان بصورت روزانه میباشد 

و هر کاربر در هر روز فقط یکبار حق برداشت جایزه را دارد 

و نمیتواند چندین مرحله درخواست برداشت پول در طی یک روز داشته باشد.

 

میزان برداشت جایزه توسط کاربران طبق گروه بندی زیر امکان پذیر میباشد :

نکته مهم : گروه بندی های ذیل با توجه به میزان واریزی کاربران از روز ثبت نام تا امروز انجام شده است و لازم به ذکر است که میانگین واریزی های سه ماهه اخیر کاربر در گروه بندی کاربران تاثیر مستقیم دارد و ممکن است باعث جابجایی کاربر به گروه  بالاتر و یا پایین تر گردد که پس از بررسی حساب کاربری ایشان و با تصمیم مدیریت انجام میگردد.

 

گروه اول 

کاربرانی که واریزی آنها تا 500/000 تومان میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ 1میلیون تومان درخواست کنند.

گروه دوم - 

کاربرانی که واریزی آنها بین 500.001 تومان  

تا 5.000.000 تومان میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ 1/5 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه سوم - 

کاربرانی که واریزی آنها بین 5.000.001 تومان 

تا 15.000.000 تومان میباشد 

میتوانند در صورتداشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ  2 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه چهارم -

 کاربرانی که واریزی آنها بین 15.000.001 تومان  

تا 30.000.000 تومان میباشد 

میتوانند درصورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ  3 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه پنجم - 

کاربرانی که واریزی آنها از 30.000.001 تومان 

تا 50.000.000 میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ 4 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه ششم (VIP) 

کاربرانی که واریزی آنها از 50.000.001 تومان 

تا 100.000.000 میباشد 

میتوانند در صورتداشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ 5 میلیون تومان درخواست کنند

گروه (DIAMOND _ VIP)  -

 کاربرانی که واریزی آنها از 100.000.001 تومان 

تا 300.000.000 میباشد

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ  6  میلیون تومان درخواست کنند.

گروه (SILVER _ VIP)  - 

کاربرانی که واریزی آنها از 300.000.001 تومان 

تا 500.000.000 میباشد 

میتوانند درصورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ  7 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه (GOLD _ VIP) - 

کاربرانی که واریزی آنها از 500.000.001 تومان 

به بالا میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ  10 میلیون تومان درخواست کنند.
گروه ویژه 

کاربرانی که واریزی آنها از 1.000.000.001 تومان 

به بالا میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ 50 میلیون تومان درخواست کنند.

 
 

 


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟